TEK17: De viktigste endringene

Som nå mange har fått med seg har Kommunal og Moderniseringsdepartementet kommet med en ny byggeteknisk forskrift (TEK 17). Denne ble satt i kraft 1.Juli 2017. I henhold til Lovdata: ”Hovedhensikten med ny byggeteknisk forskrift er å oppnå et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til redusert byggekostnader”.

Her finner du hele forskriften

Du har valget mellom TEK10 og TEK17

Alle søknader som kommer inn til kommunen før 1.Januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK 17. Alle krav i TEK17 opphever også kravene i TEK10.

Mye er likt i TEK 10 og TEK 17. Hvis du ikke fått med deg den nye forskriften, eller ikke har tid til å gjennomgå hvert enkelt vedtak, ikke fortvil. Vi har gjort det enkelt for deg og har inkludert de viktigste forskjellene fra TEK10.

Bod og Oppbevaringsplass

I TEK17 stilles det ikke krav om innvendig bod.

 

TEK 10 § 12-10TEK 17 § 12-10
1) Boenhet skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring av klær, mat, sykler, barnevogner, sportsutstyr, hagemøbler mv.
a) Boenhet skal, i tillegg til oppbevaringsplass for mat og klær, ha innvendig oppbevaringsplass eller bod på minimum 3 m2 BRA.
1)Boenheten skal ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat.

Lys

I TEK17 Stilles det ikke krav om vindu i rom for varig opphold. Kravet om tilgang til lys er fortsatt der, men det må ikke ha vindu, men kan være f.eks glassvegg.

TEK 10 § 13-12TEK 17 § 13-7
1) Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys uten sjenerende varmebelastning.1) Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys.
2) Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre virksomheten tilsier noe annet.2) Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys

Våtrom og Rom med Vanninstallasjoner

I TEK17 stilles det ikke krav at sluk skal være i gulv. F.eks kan veggsluk benyttes. Denne forskriften er et godt eksempel på hvordan TEK17 er tydeligere og enklere for oss å forstå.

TEK 10 § 13-20TEK 17 § 13-15

2)Følgende skal minst være oppfylt:

a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.

b) I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal.

2)Følgende skal minst være oppfylt:

a)Rommet skal ha sluk.

b) Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.

Balkong, Terrasse og Lignende

I TEK17 gjelder krav om trinnfri adkomst nå kun på boets inngangsplan.

TEK 10 § 12-11TEK 17 § 12-11

3) For bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal følgende være oppfylt:

a) Atkomst til balkong/terrasser/uteplass fra hovedplan skal være trinnfri med avfaset terskel på maksimum 25 mm.

3)Følgende skal være oppfylt i bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming:

a) Atkomster til balkong, terrasse, uteplass og lignende skal være trinnfrie i arbeids- og publikumsbygninger og på boenhetens inngangsplan.

Rømningsvei

I TEK17 kan nå rømningsvei slå mot rømningsretningen, men bare hvis det ikke er fare for oppstuving (trengsel) kan nå rømningsvei.

TEK 10 § 11-14TEK 17 § 11-14

5) Dør i rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at det ikke oppstår fare for oppstuving. Følgende skal minst være oppfylt:

b) Dør skal slå ut i rømningsretning.

5)Dør i rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at det ikke oppstår fare for oppstuving. Følgende skal minst være oppfylt:

b) Døren skal slå ut i rømningsretningen. Dør i rømningsvei kan likevel slå mot rømningsretningen dersom det ikke er fare for oppstuving ved rømning.

Radon

I TEK17 gjelder ikke lengre radionkravet for bygninger som ikke inneholder rom for varig opphold.

TEK 10 § 13-5TEK 17 § 13-5
Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3 .I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m³ .

Elektronisk Mannskapsliste

Krav om elektronisk mannskapsliste kommer også i TEK17 grunnet at arbeidstilsynet ønsker mer kontroll over hvem som er på byggeplassen. Mannskapsliste er kun nødvendig på bygg-eller anleggsplass med ”Profesjonell byggherre”. Ved arbeid hos privatpersoner kreves det ikke elektroniske mannskapslister. Forskriften stiller ingen krav om hvilket elektronisk format listen skal være i.

24onoff jobber med en integrert mannskapsliste mot timeregistrering. I mellomtiden kan du lese mer, og laste ned vår gratis mannskapsliste mal som oppfyller kravene her.

Andre Viktige Endringer

Hentet fra Lovdata.

  • Kravet til parkering i TEK10 § 8-9 er kun delvis videreført i TEK17 § 8-8. Lovdata begrunner dette med at det er bedre Begrunnelsen for dette er mer egnet ved at dette reguleres til lokale tilpasninger i planer.
  • Maksimal betjeningshøyde for betjeningspanel, vinduer, innkast for avfallssystem og minimum 1/10 av garderobene økes fra 1,1 meter til 1,2 meter, jf. 12-8§ 12-12§ 12-13 og § 12-18.
  • Krav til stigningsforhold og hvileplan for ramper lempes, jf. 8-5 – § 8-9§ 12-6 og § 12-16. For strekninger på inntil 5 meter kan stigning nå være maksimalt 1:12, mens stigningen ellers ikke skal være brattere enn 1:15.
  • Studentboliger reduseres kravene til luftlydisolasjon mellom rom for varig opphold i boenhet og fellesareal eller kommunikasjonsvei. Minstekravet er etterTEK17 § 13-6 45 desibel.
  • Begrepet håndlist er endret til håndløper.

De viktigste definisjonene fra lovdata om TEK17 finner du her.

Gjerne kommenter hvis du føler det er andre viktige endringer fra TEK 10 til TEK 17.