Fristforlengelser på byggeprosjekter

Bilde av Thomas Lidal Jamne
THOMAS LIDAL JAMNE, FOTO: EIR BUE

Når kan dere søke om fristforlengelser på byggeprosjekter, hvis Korona-viruset bremser produksjonen?

Hvilke rettigheter – og krav – har dere hvis Korona-viruset påvirker byggeprosjektene deres?

Bilde av advokat Thomas Lidal JamneAdvokat Thomas Lidal Jamne, skrev i et innlegg på LinkedIn den 14. mars, om akkurat dette.

Thomas jobber til daglig som advokat i selskapet Pretor, hvor de ofte hjelper håndverkere med juridisk bistand. Innlegget kan du lese i sin helhet her: https://www.linkedin.com/pulse/corona-fristforlengelse-i-byggeprosjekt-thomas-lidal-jamne/

I innlegget skriver Thomas om hvordan du som håndverkere i henhold til lovverket kan få fristutsettelser hvis Korona-viruset påvirker dere. 

Dette gjelder prosjekter med kontrakter etter Norsk Standard, og mer spesifikt:

 1. Ordinære entrepriser etter NS 8405
 2. Totalentrepriser etter NS 8407
 3. Forenklede entrepriser etter NS 8406

1. Dine rettigheter til fristforlengelser på byggeprosjekter

Vi kan begynne med den gode nyheten:
Hvis du arbeider etter noen av kontraktene nevnt over, har du rett til fristforlengelse.

Forlengelsen gjelder så lenge hindringen (Viruset) påvirker prosjektet.

I tillegg trenger ikke forlengelsen bare gjelde perioden ansatte er syke, eller i karantene. Hvis det i tillegg kan medføre treghet i oppstart igjen, bør dette tas høyde for i forlengelsen.

NB: Ettersom kravet ligger utenfor begge parters kontroll, er det ikke grunnlag for krav om tilleggsvederlag ved forsinkelser grunnet «Force Majeure»

 

2. Når inntreffer fristforlengelsen?

Rett til fristforlengelse grunnet Force Majeure inntrer ved;

 • Forhold utenfor partenes kontroll
 • Der også kontraktsmedhjelper eller byggherre har rett til fristforlengelse

Et godt tips kan være å starte en dialog med byggherre allerede nå, vedrørende dette og hvordan dere skal takle eventuelt strengere tiltak fra regjeringen.

Noen ting å ha i bakhodet:

 1. For at en hendelse skal klassifiseres som Force Majeure, kan den ikke ha vært forutsett ved kontraktsinngåelse.
  Dette gjelder nok ikke de fleste pågående byggeprosjekter, men hvis dere skal starte nye prosjekter i disse dager, er det viktig å huske på.
 2. Hendelsen skal ikke være enkelt å omgå.
  Eks: Hvis en leverandør må lukke dørene, og dette forårsaker forsinkelser, er det i de fleste tilfeller mulig å bruke en annen.
 3. Private tiltak, for å være «føre var», er ikke grunnlag for fristforlengelse.
  Bare offentlige vedtak som bidrar til å bremse produksjonen i prosjektet er å regne som grunnlag til frisforlengelse. Eksempelvis: obligatorisk karantene.

3. Varsling av fristforlengelse på byggeprosjekter

For kontrakttypene NS 8405 og NS 8407 er reglene like, når det kommer til fristforlengelser som følge av Force Majeure:
Varselet må sendes uten ugrunnet opphold, og følges opp med spesifisert varsel.

Ugrunnet opphold – betyr at man må reagere straks, og at alle forsinkelser må være saklig begrunnet.

Last ned mal for spesifisert varsel:

Forhåndsvisning av mal for varsling

Last ned gratis: Mal for Spesifisert varsel

En mal som tar for seg punktene du må ta høyde for, når du sender et spesifisert varsel.

Så snart du har nødvendig informasjon til å beregne hvor lang utsettelse dere trenger på fristen, som følge av hendelsen, skal dette sendes i form av et spesifisert varsel til Byggherre.

Hvis du ikke sender et spesifisert varsel til Byggherre, vil du som entreprenør bare ha krav på forlengelse i antallet dager Byggherren mener er nødvendig, som følge av hendelsen.

Byggherre skal svare uten ugrunnet opphold

Byggherren er forpliktet til å svare på mottakelsen av det begrunnede kravet.

Hvis ikke Byggherren straks kommer med innsigelser på varselet, vil du som entreprenør ha krav på forlengelse.

Hvis Byggherren helt – eller delvis – avslår varselet, kan du som entreprenør se det som et pålegg om forsering gitt ved endringsordre.

Forsering betyr – å anstrenge eller presse seg for mye, og kan innebære økt bemanning eller overtidsarbeid for å nå den opprinnelige fristen som er satt.

Ved slike tilfeller er du pålagt å varsle Byggherre om forseringen, og hva den antas å koste.

Som entreprenør har du likevel ikke rett til å velge forsering, hvis godtgjørelsen er høyere enn dagmulkten, gitt at Byggherren sitt avslag var berettiget.

Enkelt fortalt betyr dette at forseringen du iverksetter, ikke kan koste mer per dag, enn hva satsen er for dagbøter ved overskridelse av den ordinære fristen for prosjektet.

4. NS 8406 – Varsling innen rimelig tid

For de som jobber med NS 8406 er kravene litt «snillere», når det kommer til varsling. 

I stedet for å varsle – og svare på varsel – uten ugrunnet opphold, gjelder det for disse kontraktene «varsling innen rimelig tid».

Dette gjelder både for entreprenør som varsler, og Byggherre som mottaker og respondent av varsel.

I korte trekk betyr dette at man ikke taper kravet, dersom man ikke varsler om – eller responderer på – fristforlengelse innen rimelig tid.

Også her gjelder regelen, hvis Byggherre avviser varselet, kan det sees på som pålegg om forsering.

5. Viktigst av alt: snakk sammen

To arbeidere som gjør et handshake

Som et felleskap «står vi alle i driten».

Vi er sammen om det. Vi har alle utfordringer, og vi kan bare løse det sammen.

Det smarteste vi kan gjøre er derfor å snakke sammen. Komme frem til løsninger som ikke har fatale konsekvenser for noen av partene, og inngå kompromisser for å dra prosjektet i land.

Hvis du har noen spørsmål knyttet til fristforlengelser på byggeprosjekter, totalenterprise og øvrige temaer, er Pretor ekspert på feltet.

Thomas er også en knakende trivelig kar, som vi i 24onoff har veldig god erfaring med.

Du kan nå dem på:

Telefon: 73 87 81 00.

eller e-post direkte:

Advokat Thomas Lidal Jamne,

thomas@pretor.no

Advokat Gorm Lyng, 

gorm@pretor.no