HMS-Håndbok – Komplett guide og gratis mal

HMS-Håndbok Guide og Gratis Mal
HMS-Håndboken skal kartlegge risiko, forebyggende tiltak og rutiner for å melde inn avvik og uønskede hendelser.

Denne guiden forklarer deg hva en HMS-håndbok er, hva den skal inneholde, og hvordan du kan lage din egen med hjelp av vår gratis HMS-håndbok mal.

For mange er ordet «HMS-håndbok» assosiert med kaldsvette, usikkerhet, og «den støvete permen på kontoret».

Kravene rundt systematisk HMS-arbeid blir strengere for hvert år, men det er mange som fortsatt henger etter.

Men hva ligger egentlig i ordet «HMS-håndbok», og er det så tidkrevende som mange frykter?

» Les også: HMS på Byggeplass – Disse dokumentene må du ha

Trolig norges enkleste KS- og HMS-løsning
- med HMS-håndbok inkludert.

Prøv Nå

Hva er en HMS-håndbok

En HMS-håndbok er internkontroll i bokform. Den samler alle HMS-lover, mål og rutiner i et felles dokument.

For de fleste er HMS-håndboken et verktøy for å både kartlegge og presentere bedriftens internkontroll.

For større bedrifter er det en oppsummering som er lettleselig for ansatte. 

Et godt eksempel på sistnevnte er denne HMS-håndboken fra entreprenørkonsernet Skanska.

HMS-Håndbok fra Skanska
HMS-håndboken fra Skanska gir en oversiktlig HMS-oppsummering for ansatte. Foto: Utsnitt fra PDF (Skanska)

Kravene varierer fra bedrift til bedrift

Ikke alle bedrifter har samme risikonivå.

Derfor vil også kravene til HMS-håndboken variere mellom et budbringer-firma med 2 ansatte, og et entreprenørfirma med 30.

Men hovedpunktene er fortsatt de samme.

Til syvende og sist handler det om å kartlegge alle farer som kan forekomme, lage rutiner for å minimere riskoen for at disse farene inntreffer, og vise hvordan man rapporterer og behandler uforutsette hendelser. 

Myndighetene ønsker primært å se en godt dokumentert HMS-håndbok som brukes aktivt. 

Tidkrevende å starte – men det er verdt det

Hvis du starter fra scratch, så må du regne med å sette av litt tid hvis du skal gjøre alt selv.

Men arbeidet du legger i å utforme en grundig HMS-håndbok er vel verdt investeringen.

Daglig leder kan puste lettet ut med viten om at bedriften dekker internkontrollforskriften, og tryggere rutiner på arbeidsplassen vil redusere skader og sykefravær på sikt.

Hvis du i tillegg laster opp håndboken i et digitalt system som ansatte kan sjekke på mobilen, så er det enklere å holde den oppdatert og tilgjengelig – som også er et krav.

» Les også: Komplett internkontroll-system for håndverkere

Last ned gratis HMS-Håndbok Mal

For å gjøre arbeidet litt enklere for deg som skal gjøre det selv, har vi laget en gratis HMS-håndbok mal som inneholder de 8 punktene en HMS-håndbok må inneholde.

Malen er komplett med lenker til nyttig innhold, oppslagsverk for lover og forskrifter, og tabeller for enkel input.

HMS håndbok mal med risikovurdering
Vår HMS-håndbok mal er et oversiktlig verktøy som tar deg gjennom alle nødvendige punkter.

Så, hva må HMS-håndboken inneholde?

#1 – Oppdaterte lover og forskrifter

En liste med lover og regler som er relevant for din bedrift og bransje, som også beskriver hvordan dere håndterer disse.

Formålet er at alle i bedriften skal kjenne til gjeldende lover og regler for HMS i deres bransje.

Du kan be om hjelp fra Bedriftshelsetjenesten, som kan bidra med å kartlegge gjeldende regelverk for din bransje.

Ønsker du å gjøre det selv, så har NHO laget en oppdatert oversikt over de mest sentrale regelverkene for HMS.

NHO har laget en oversiktsside med regelverk knyttet til hms
Oversikten fra NHO gir et godt bilde over de viktigste regelverkene knyttet til HMS.

#2 – Bedriftens HMS-mål og organisering av HMS-arbeidet

Oppdatert kartleggelse av bedriftens kortsiktige og langsiktige HMS-mål, hvordan dere aktivt jobber for å nå disse målene, tidsfrister og hvem som er ansvarlig. 

Målene skal sørge for at det jobbes aktivt med å holde arbeidsplassen trygg. Det er viktig at alle kan rutinene for trygt arbeid og hvem de skal kontakte ved avvik. Alle i bedriften har plikt til å kjenne innholdet i HMS-håndboken.

Eksempel på kortsiktig HMS-mål: «I år skal vi redusere antall skader fra arbeid i høyden med minimum 50 % i forhold til i fjor. Det betyr færre enn 3 skader fra arbeid i høyden.»

Eksempel på langsiktig HMS-mål, som er mer langsiktig og visjonære: “Vi skal gjennom å følge lover og forskrifter arbeide for at ingen alvorlige ulykker skal skje i vår virksomhet. Våre ansatte skal ha et godt fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, som er bedre eller minst like bra som hos øvrige aktører i vår bransje. Vi skal være blant de ledende i bransjen når det gjelder å sikre at vårt arbeid ikke forurenser internt eller eksternt og for øvrig ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet.”

#3 – Risikovurdering og handlingsplan

En liste med av alle farer og problemer som som kan oppstå på arbeidsplassen, fysisk og psykisk.

Start med å sette mål for risikovurderingen. Uten en klar målsetting blir vurderingen ofte lite fokusert og gir ikke de svarene dere trenger.

Gå systematisk fram og dokumenter det dere finner. Se på alle arbeidsoperasjoner og alle lokasjoner: Hva kan tenkes å forårsake sykdom eller skade – akutt eller over tid?

#4 – HMS-rutiner

En oversikt over bedriftens rutiner og retningslinjer for HMS. 

En blanding av gamle rutiner som følger sunn fornuft, og rutiner som blir avdekket under risikovurderingen.

Det er viktig å samle disse så de er enkle å lese og forstå, særlig for nyansatte. 

#5 – Avvik og varsling

Forklar hvordan ansatte kan varsle om avvik og kritikkverdige forhold, hvem som er ansvarlig for å behandle disse, og hvordan dette utføres. 

#6 – Krisehåndtering

Når en krise inntreffer, er det de med gode rutiner som kommer best ut av det. 

Hvordan håndteres kriser, hvilke kriser skal det øves på og hvilke beredskapsrutiner gjelder din bedrift?

Prosessen med å kartlegge mulige kriser kan også være forebyggende, så det er viktig å ta seg god tid på dette punktet.

Bedre føre var..

#7 – Revisjon og tilsyn

Her dokumenteres alle gjennomganger og revisjoner, eventuelle funn og tiltak, og hvem som utførte den. 

Det settes også dato for neste gjennomgang (minst én gang i året er anbefalt). 

#8 – Ansattes opplæring

Alle burde vite om rutiner for opplæring på HMS, og hvem som er ansvarlig for at det utføres.

Medarbeidere må vite hva de skal ha opplæring i, basert på stillingstype og arbeid som utføres.

Daglig leder, verneombud og de som sitter i arbeidsmiljøutvalg er pålagt å ha undergått HMS-kurs, og dokumentasjon på dette skal inkluderes i dette punktet.

Trolig norges enkleste KS- og HMS-løsning
- med HMS-håndbok inkludert.

Prøv Nå