HMS på Byggeplass: Disse dokumentene må du ha

Strenge krav til HMS-dokumentasjon på byggeplass
HMS-dokumentene på byggeplassen er der for arbeidernes sikkerhet.

18 dokumenter du trenger for å vise til god HMS på din byggeplass – basert på Arbeidstilsynets interne sjekklister.

Arbeidstilsynet har fortsatt fokus på bygge- og anleggsnæringen, som dessverre ligger i toppen av arbeidsrelaterte ulykker, sykdommer og dødsfall, og uanmeldte tilsyn kommer når du minst venter de.

For at dine arbeidere skal være trygge, og din bedrift skal slippe pålegg og arbeidsstopp, har vi samlet de viktigste HMS-dokumentene du må ha på plass når Arbeidstilsynet kommer på besøk, med litt tilleggsinfo og lenker til offentlige maler.

» Les også: Last ned gratis Vernerunde-skjema for HMS på Byggeplass

HMS-dokumentasjon på prosjektet

Hvis byggherren velger å la seg representere av en byggherres representant, skal det foreligge en skriftlig avtale.

Når det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre, skal arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø koordineres.

Byggherren skal utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen. Utpeking av koordinator fritar ikke byggherren for ansvaret på området. Byggherren kan velge å ta rollen som koordinator selv.

Det skal foreligge en skriftlig avtale som klargjør hvilke plikter koordinatoren skal ivareta og hvilke fullmakter koordinatoren har.

Det skal lages en SHA-plan for alle bygg- og anleggsprosjekter. Det er byggherrens ansvar å påse at det lages en skriftlig plan før arbeidet starter.

Byggherren skal sørge for å oppdatere SHA-planen fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydelse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

SHA planen skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent på arbeidsplassen. Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

» Last ned: SHA-plan-mal

Dokument som forklarer at ansatt har lest og forstått SHA-plan, med hver enkeltes signatur.

Arbeidstilsynet skal motta forhåndsmelding om bygge- eller anleggsarbeid der arbeidet vil vare utover 30 virkedager eller den forventede arbeidsmengden vil overstige 500 dagsverk.

I tilfeller der bygg- eller anleggsarbeidet ikke overstiger disse grensene, er det ingen plikt til å sende inn forhåndsmelding.

Trykk her for mer info og digitalt skjema

KS og HMS trenger ikke være komplisert

Dokumentasjon av bedriftens HMS-arbeid internt (internkontroll)

Den som leder virksomheten, har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp.

Bedriftens HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig. Det skal gå klart fram når og hvordan ulike forhold risikovurderes og kontrolleres, og hvordan dere skal forebygge, avdekke og rette opp feil.

Det skal også være tydelig hvem som har ansvar for alle ledd i kartleggingsarbeidet, vurdering av risiko og gjennomføring av tiltak.

Her kan du laste ned internkontrollforskriften med kommentarer og veiledning (.pdf)

» Les også: HMS-håndbok – Komplett guide og gratis mal

En kartlegging og risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører. 

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

● Hva kan gå galt?

● Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?

● Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. 

» Last ned: Skjema for risikovurdering og risikokartlegging

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

Det er ikke skaden som er avviket – det er årsaken til skaden som skal registreres som avvik.

Verneombud skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Verneombudet skal velges blant arbeidstakere og alle ansatte har stemmerett, med unntak av virksomhetens øverste daglige leder.

Last ned: Avtale mellom verneombud og ledelse

Hvis virksomheten har færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning. Alle arbeidstakere skal telle med, herunder fast ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte og innleide.

En slik avtale må være skriftlig og inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas. Eksempler på hva som avtalen må inneholde: nødvendige arbeidsmiljøtiltak, møtepunkt, hvordan vernespørsmål tas opp, hvordan risikoforhold håndteres, arbeidsgivers plikter, ansattes medvirkningsplikt m.m.

» Last ned: Avtale om annen ordning

Dokumentere arbeidskontrakter og opplæring

Gyldige arbeidskontrakter for alle dine ansatte som viser at dere følger reglene for arbeidstid, lønns- og arbeidsvilkår.

Dokumentasjon som viser at dine ansatte har fått nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsverktøy og utstyr, og at de har forstått opplæringen.

Noen typer opplæringer og kontroller på utstyr krever at du bruker sertifiserte leverandører. Du skal kunne legge fram dokumentasjon på at dette er i orden på din arbeidsplass.

Sikkerhetsdatablader (tidligere kalt HMS-blader) som inneholder informasjon om stoffets egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av kjemikalier. Både i forskrift om utførelse av arbeid og i Arbeidsmiljøloven er det krav om at virksomheter skal ha et stoffkartotek for kjemikalier, og at dette må være oppdatert til enhver tid.

Det er mer enn bare dokumentasjon som holder arbeidere trygge på byggeplassen. 

Arbeidstilsynet ser også etter: 

• Alle som jobber på arbeidsplassen har HMS-kort (byggkort).
• Alle har riktige klær og riktig utstyr til jobben de skal gjøre.
• Arbeidstakere som opererer maskiner har sertifikat på opplæring.
• Arbeidstakere som jobber i høyden har godkjent fallsikringsutstyr.
• Alle har tilgang til bruksanvisninger på verktøy og utstyr de bruker i arbeidet.
• Arbeidstakere som jobber med kjemikalier har tilgang til sikkerhetsdatablader.
• Førstehjelpsutstyr er lett tilgjengelig.
• Arbeidsplassen har skilting og merking som gjør den til et tryggere sted å være.

Få alle KS- og HMS-dokumenter du trenger – lett tilgjengelig på nett og mobil.

Sjekk ut våre andre innlegg og ressurser før du drar
👇